తెలుగు లో వస్తున్న డిగ్రీ కాలేజ్, ఏడు చేపల సినిమాలపై హైదరాబాద్ సీపీ కి ఫిర్యాదు చేశారు ప్రగతి సేన యువజనం సంఘం అధ్యక్షుడు ప్రదీప్.  విద్యార్థులను పక్క దారి పాటించేలా ఈ రెండు…