మన పెద్దవాళ్ళు చెబుతుంటారు… రేపటి పని ఇవాళే చేయి… ఇవాళ్టి పని ఇప్పుడే చెయ్యి అని… మనం ఈ కొటేషన్ ను చాలా సందర్భాల్లో లైట్ గా తీసుకుంటున్నాం. కానీ అందులో చాలా అర్థం…

గాలిలో దీపం పెట్టి … నువ్వే దిక్కు అంటే ఎలా ? అని మన పెద్దలు మనల్ని ఎన్నోసార్లు ప్రశ్నించి ఉంటారు. అవును ఇది కరెక్టే. మానవ ప్రయత్నం లేకుండా ఏ పని అయినా…