కొత్తగా అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకుంటున్నారా? ఇవి తెలుసుకోండి !!

కొత్తగా అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకుంటున్నారా?

కన్నెస్వాములూ ఇవి తెలుసుకోండి
అయ్యప్ప దీక్ష ఎన్ని రోజులు తీసుకోవాలి ?

గురు స్వామి శ్రీ గోళ్ళమూడి కృష్ణ మోహన్ స్వామి గారు చెప్పిన అమృత వచనాలు

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *