మీ ఇంట్లో దేవుడు పటాలు ఎక్కడ పెట్టారు ?

మీ ఇంట్లో దేవుడు పటాలు ఎక్కడ పెట్టారు ?

మీ ఇంట్లో ఏ దేవుడి పటం ఎక్కడ పెట్టాలో తెలుసా ?

గుమ్మం నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏ దేవుడి ఫోటో ఉండకూడదు ?

పరమపదించిన మీ పెద్దల ఫోటోలో ఎక్కడ పెట్టాలో తెలుసా ?

అయితే ఈ వీడియో చూడండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *